Urgentie

Het kan gebeuren dat je door persoonlijke omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig hebt. Het is belangrijk dat je eerst zelf actief op zoek gaat naar een andere woning. Lukt dat niet dan zou je als er sprake is van een bijzondere situatie urgentie kunnen aanvragen. Als de onafhankelijke urgentiecommissie de aanvraag positief beoordeelt, kan Area met voorrang een woning toewijzen.

Je kunt niet in alle gevallen een urgentie toegekend krijgen. Het is daarom belangrijk om eerst de informatie over de urgentieregeling Area en Woonmeij en het stroomschema goed te lezen, voordat je het Aanvraagformulier Area Woonmeij invult.

Veel gevraagd over Urgentie

Heeft Area afspraken met zorgpartijen en externe organisaties over woningtoewijzing?

Algemeen

Area heeft met de Gemeente Maashorst en Gemeente Meierijstad, en andere organisaties afspraken om enkele woningen buiten het toewijzingssysteem om en buiten de sociale urgentieregeling toe te wijzen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor afspraken over vluchtelingen, uitstroom bij een instelling, maar ook voor mensen die lichamelijke gezondheidsklachten in de woning ervaren. Mensen die lichamelijke gezondheidsklachten ervaren kunnen contact opnemen met de Gemeente Maashorst of Gemeente Meierijstad, zij bepalen bij een huisbezoek of je in aanmerking komt voor een WMO-indicatie.

Deze vallen daarom dan ook niet onder deze sociale urgentieregeling. Voor een WMO-indicatie kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.

Als je door herstructurering van woningen van Area, jouw woning moet verlaten zal Area zelf zorgen voor een andere passende oplossing. Ook wanneer de woning door een calamiteit (bv. brand) onbewoonbaar wordt en je daar zelf geen schuld aan hebt, zal Area de woning laten herstellen of een andere woning toewijzen.

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Algemeen

Ja, je moet wel blijven reageren. Echter Area zoekt binnen zes maanden een passende woning voor je en doet je een éénmalig aanbod. Als je dit aanbod weigert, vervalt je urgentie.

Wat is tijdelijk / flex wonen?

Algemeen

Om een betaalbare woning te vinden in deze regio is geduld nodig. Area ziet dat de vraag, en daarmee de wachttijden, voor betaalbare woningen toeneemt. Niet iedereen kan zo lang op een woning wachten. Speciaal voor deze mensen wil Area naast de reguliere nieuwbouw de komende jaren tijdelijke woningen aan haar woningvoorraad toevoegen.

Area begrijpt dat het een stressvolle situatie kan zijn als je met spoed een woning nodig hebt en je telkens maar niet in aanmerking komt voor een woning. Deze stress willen we voor onze doelgroep verlichten door je een kleine woning aan te bieden, terwijl de inschrijftijd van de woningzoekende behouden blijft. We bieden dus een tijdelijke oplossing voor die mensen die een overbrugging nodig hebben. 

We maken gebruik van tijdelijke woningen om met de marktvraag mee te kunnen bewegen. We ervaren nu een piek in de vraag naar woningen, maar in de toekomst wordt verwacht dat de vraag naar woningen af gaat nemen. De tijdelijke woningen kunnen we weghalen zodat leegstand kan worden beperkt. Zo dragen we bij aan leefbare dorpen en wijken. We gaan ervan uit dat de woningen 20 jaar blijven staan. Dit is nog best een lange tijd, maar nog altijd korter dan de 50 tot 70 jaar waarvoor we onze reguliere woningen bouwen.

De tijdelijke woningen zijn 30 tot 40 m² en hebben een woonkamer met open keuken, één of twee slaapkamers en een badkamer met douche, wasbak en toilet. De woningen zijn sober en doelmatig waardoor we er een betaalbare huurprijs voor kunnen vragen. Een prima oplossing voor een tijdelijke situatie.

De woningen worden 'all electric' uitgevoerd waarbij zonnepanelen op het dak worden gelegd. De energieprestatie van de woningen is erg goed, waardoor we de woningen echt betaalbaar houden en het milieu kunnen ontzien. Ook is er nagedacht over het hergebruik van de woningen en materialen na de levensduur op de locaties.

Aan welke voorwaarden moet ik in ieder geval voldoen om urgentie te mogen aanvragen?

Algemeen

Je kunt alleen urgentie aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er is plotseling, buiten je schuld en verantwoordelijkheid, een verandering in de leefsituatie ontstaan waardoor een ernstig probleem bestaat dat alleen met andere huisvesting opgelost kan worden.
 • De situatie is binnen de Gemeente Maashorst en Gemeente Meierijstad ontstaan en je moet minstens 1 jaar in Uden of Veghel (of een van de bijhorende kerkdorpen) wonen.
 •  Je bent zelf aantoonbaar actief op zoek geweest naar een passende woning.
 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij Thuispoort.
 • Lees eerst de informatie over de urgentieregeling Area en Woonmeij goed door voordat je besluit om urgentie aan te vragen.
 • Je hebt de vragen van het aanvraagformulier volledig en naar waarheid ingevuld en de gevraagde gegevens ingediend bij de aanvraag.

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing over mijn urgentieaanvraag ontvang?

Algemeen

Als een urgentieaanvraag compleet is, wordt hij in behandeling genomen. Daarna wordt jouw aanvraag door de Urgentiecommissie beoordeeld. De Urgentiecommissie vergadert elke maand, je ontvangt binnen vier dagen na de vergadering per email het besluit. Een bezwaar indienen tegen dit besluit, is niet mogelijk.

Wanneer wordt geen urgentie toegekend?

Algemeen

 • Als je terugkeert uit het buitenland
 • Als er sprake is van relationele problemen in de thuissituatie
 • Als je gaat scheiden of het samenwonen beëindigd wordt
 • Als er sprake is van gezinshereniging
 • Als je alleen of met kinderen bij iemand inwoont
 • Als er sprake is van een generatieconflict
 • Als je te klein, te duur of te groot woont
 • Als je de afstand tussen wonen en werken te groot vindt
 • Als je overlast ervaart of veroorzaakt of bij burenruzie
 • Als je gelijkvloers wilt wonen of medische of ergonomische redenen hebt
 • Als je huurachterstand hebt
 • Als eerder een urgentie is toegekend in de afgelopen 2 jaar
 • Als het tijdelijk huurcontract eindigt
 • Als je eigen vermogen hoger is dan de maximale vermogensgrens die telt bij
  de aanvraag voor huurtoeslag.
 • Als de huur van een kamer eindigt (bv vanwege einde studie)
 • Als je vanuit een internaat of woonbegeleiding doorstroomt (dit kan alleen via afspraken met de organisatie en Area
 • Als je financieel in staat bent om binnen 6 maanden een woning te kopen of te huren
 • Als je geplaatst bent op de "sanctielijst" van Area vanwege bijvoorbeeld hennepkweek, niet betaalde (huur)-schulden of anders
 • Als urgentie eerder is afgewezen en er niets gewijzigd is in jouw situatie
 • Deze opsomming is niet volledig, maar geeft slechts een algemeen beeld. Zo is ook zwangerschap niet persé een reden om een urgentie te krijgen. Het gaat om een plotselinge verandering van de leefsituatie die buiten jouw schuld en verantwoordelijkheid is geschied.

De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als je urgentie aanvraagt om bovenstaande redenen.

Als ik urgentie heb gekregen, kan ik dan ook reageren op het woningaanbod?

Algemeen

Als je urgentie krijgt, zoekt Area een passende woning voor jou. Natuurlijk moet je wel zelf blijven reageren en actief zoeken naar een woning.

Kan ik urgentie aanvragen nu ik na mijn scheiding de zorg voor de kinderen heb, maar nog geen woning heb gevonden?

Algemeen

Alleen het verbreken van een relatie is niet voldoende om urgentie aan te vragen. Je moet aantonen dat je volledig buiten je eigen schuld zonder woonruimte zit en dat je alles gedaan hebt om wel woonruimte te vinden. 

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een urgentie?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie kost niets, wel moet je voldoen aan de voorwaarden uit het stroomschema om urgentie te kunnen aanvragen. 

Ik heb om medische gronden met spoed een andere woning, krijg ik dan voorrang?

Algemeen

De gemeente afdeling WMO bekijkt eerst of jouw woning aangepast kan worden aan jouw handicap. Je kunt natuurlijk altijd zelf reageren op ons woningaanbod op gelijkvloerse woningen.