Prestatieafspraken Meierijstad 2021

Op 7 december 2020 ondertekenen gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersbelangenorganisaties van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2021. In de prestatieafspraken staat beschreven hoe we invulling gaan geven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad.

Thema’s
Het gaat daarbij over de realisatie van voldoende sociale huurwoningen, maar ook over middel dure huur- en tijdelijke woningen. En opgenomen is ook dat partijen het beleid en de dienstverlening over de thema’s wonen, welzijn en zorg om het langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen. Daarnaast is in de prestatieafspraken ook aandacht voor het verder verduurzamen van de woningvoorraad en het gezamenlijk werken aan behoud en verbetering van de leefbaarheid in onze wijken en kernen.

“Ik ben blij dat wij, ondanks corona, dit resultaat samen als partners hebben bereikt”, zegt wethouder Compagne. “We zetten samen de schouders eronder en onze samenwerking is merkbaar verbeterd.”

Proces
Het proces om tot nieuwe prestatieafspraken te komen is gestart met het gezamenlijke bod van de corporaties per 1 juli. Anders dan gebruikelijk heeft ook de gemeente een bod gedaan per 1 september, waarmee het belang van een goed partnership is benadrukt. Naast de inspanningen binnen de reguliere themagroepen en de zogeheten tripartite overleggen (overleggen tussen gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties als gelijkwaardige partners) zijn er twee extra interactieve avondsessies georganiseerd in september en oktober. In september is uitgebreid gesproken over de vraag hoe we de beschikbaarheid van sociale huurwoningen kunnen verbeteren en wachttijden kunnen verminderen. Een deel van de ideeën is vertaald naar de nieuwe prestatieafspraken. In oktober is gesproken over Wonen, Welzijn en Zorg, Duurzaamheid en Leefbaarheid.

Trots
Wethouder Compagne: “Mooi om te zien hoe de huurdersbelangenorganisaties hun betrokkenheid hebben getoond door hier extra tijd en energie in te steken. Ik ben trots op de prestatieafspraken 2021 en het onderlinge partnership.” De heren van Oorschot en Van de Peppel, namens de huurdersbelangenorganisaties, onderstrepen dat het bereikte resultaat hen ook tevreden stelt.

Het feit dat wij vanaf het begin betrokken zijn en als volwaardige partners hebben meegewerkt aan dit resultaat zorgt voor vertrouwen. We geloven in elkaar én in de uiteindelijke realisatie van de beschreven prestatieafspraken.” De corporaties onderstrepen dit gevoel en spreken uit op gezette tijden met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang. “We geloven in de kracht van samenwerken met gezamenlijke doelen. Door goed samen te werken, over de eigen grenzen heen te kijken en te leren van elkaar bereik je echt meer. Daar zijn we van overtuigd,” aldus de corporaties.

Logo's prestatieafspraak Meierijstad