Prestatieafspraken Meierijstad 2023 ondertekend

Ondertekening prestatieafspraken gemeente MeierijstadVandaag ondertekenden gemeente, corporaties (Area, Woonmeij en BrabantWonen) en de huurdersvertegenwoordiging van Area en Woonmeij de nieuwe prestatieafspraken voor 2023. Gezien de succesvolle samenwerking in 2022 gaan de partijen samen door op de ingeslagen weg.

Wethouder Rik Compagne: “In deze tijden van verandering en onzekerheid, is het belangrijk en goed om een stevig partnerschap te hebben. Want we staan als gemeente niet alleen voor de grote opgaven. Dankzij de constructieve samenwerking komen we tot een optimaal afgestemd beleid en goed gewogen prestatieafspraken.”

In aansluiting op de Woondeal en de ambities van het Rijk, blijven de partners flink door bouwen aan sociale woningbouw. Ook verduurzaming, leefbaarheid en wonen met zorg hebben daarbij volop de aandacht. De nieuwe afspraken borduren voort op de afspraken uit 2022.

Extra aandacht huisvesting ontheemden
In 2022 is nóg zichtbaarder geworden dat het aantal ontheemden toeneemt. Het aantal vluchtelingen, asielzoekers en statushouders dat de gemeente moet huisvesten, neemt toe. De termijnen waarbinnen dit moet gebeuren zijn dikwijls kort. Omdat gemeenten zelf niet tot nauwelijks over huisvestingslocaties beschikken is het belangrijk dat er goede afspraken met partners zoals de corporaties worden gemaakt. Mede om de totale sociale woningvoorraad op peil te houden en de beschikbaarheid niet verder onder druk te zetten, wordt daarom aan aanvullende afspraken over de huisvesting van ontheemden gewerkt die later dit jaar ondertekend worden.

Over prestatieafspraken
In de prestatieafspraken staat beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de volkshuisvestelijke opgaven van Meierijstad. Het is een verplicht onderdeel in de Woningwet en vormt een belangrijk sturingsinstrument voor de gemeente bij de realisatie van de volkshuisvestelijke ambities zoals verwoord in de Woonvisie.

De prestatieafspraken 2023 vind je hier.