Contact
Vragen? Laat het ons weten

Ook stevige afspraken voor duurzaam en leefbaar wonen!

Jan van Vucht

Gemeente Uden, Bewonersraad en Area tekenen prestatieafspraken

Op donderdag 14 december tekenden René Peerenboom namens gemeente Uden, Ruud Dame namens de bewonersraad Area en Jan van Vucht namens Area de prestatieafspraken 2018. Ieder jaar maken gemeente, bewonersraad en Area afspraken over de volkshuisvestelijke prestaties en opgaven in Uden. Naast de bouw van woningen om beschikbaarheid te waarborgen, zijn er afspraken gemaakt over duurzaamheid van wonen en leven in Uden en de leefbaarheid in Udense wijken.

Inzet
Met de afspraken geven de partijen aan zich er voor in te zetten, dat mensen die tot de doelgroep behoren in een goed huis in een prettige buurt kunnen wonen. Ze zorgen dat jonge mensen hun eerste stap op de woningmarkt kunnen zetten, dat partijen na een scheiding verder kunnen en dat ouderen geborgen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Daarnaast zorgen ze ervoor dat huurders met extra zorgvragen worden gefaciliteerd, dat overlast direct wordt aangepakt en gemeenschapszin wordt gestimuleerd. Ook waarborgen ze een redelijke huurprijs en een comfortabele woning, maar niet ten koste van opwarming van de aarde.

Thema’s
De afspraken zijn gemaakt binnen 3 thema’s: Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Realiseren duurzame (energiezuinige) sociale huurwoningvoorraad en Huisvesten van urgente, bijzondere en oudere doelgroepen en wonen met zorg. Zo is er de afspraak om in 2018 circa 200 woningen te bouwen. Er is afgesproken dat er een gezamenlijke programmatische wijkaanpak wordt vormgegeven. Daarmee nemen ze gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in Udense wijken.

Duurzaam
Ook zijn er meerdere afspraken gemaakt over het realiseren van een duurzame sociale woningvoorraad. Zo is afgesproken dat Area investeert in het verbeteren van de energieprestaties van haar bestaande woningen door in 2018 voor een gemiddeld energielabel B te realiseren. En dat in 2018 1/3 van alle daarvoor geschikte huurwoningen is voorzien van zonnepanelen zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat.