Governance

Area is een maatschappelijke onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Area staat voor goed, betaalbaar, veilig en duurzaam wonen. Daarvoor zijn grote investeringen nodig en er staan veel maatschappelijke belangen op het spel. Het realiseren van de maatschappelijke doelen staat voorop, met financiële continuïteit van de organisatie als randvoorwaarde. Area ontwikkelt zich op bestuurlijk en operationeel vlak. De toezichthoudende functie moet zich in gelijke mate ontwikkelen.

Bestuur en directie 
Area is een stichting. De directeur-bestuurder is Jan van Vucht.

Governance-structuur
Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2020. Op basis van deze code heeft Area het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. De Raad van Commissarissen van Area bestaat uit vijf leden. Het rooster van aftreden komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag

  • Mevrouw Sultan Günal-Gezer; voorzitter RvC en lid Remuneratiecommissie (herbenoemd per 10-9-2022)
  • Mevrouw Miranda Noordermeer; vice-voorzitter RvC en voorzitter Auditcommissie (benoemd per 1-10-2021)
  • De heer Pim Ketelaars; lid RvC en voorzitter commissie Maatschappelijk Presteren (benoemd per 1-1-2021)
  • De heer Toine van den Broek; lid RvC en voorzitter Remuneratiecommissie en lid Auditcommissie (benoemd per 1-1-2021)
  • De heer Martijn Witvoet; lid RvC en lid commissie Maatschappelijk Presteren (benoemd per 30-01-2023)

Beloningsbeleid
De beloning aan het bestuur van Area en de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), de beloning voor medewerkers is conform de CAO Woondiensten. Het beloningsbeleid komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag.

Visitatie
Wij zien visitatie als een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een commissie beoordeelt samen met belanghouders het presteren van Area op vier aandachtsgebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities, Presteren volgens Belanghebbenden, Governance en Presteren naar Vermogen. Het is voor Area een leerinstrument: de commissie geeft ook verbeterpunten mee, net zoals de belanghebbenden de ruimte krijgen om adviezen mee te geven. Zo krijgen visitatierapporten een duidelijk toekomstgerichte functie. Huurders(organisaties) hebben tijdens de visitatiegesprekken een prominente rol. Zij moeten volgens de nieuwe visitatiemethodiek altijd face-to-face spreken met de commissie.