Governance

Area opereert als maatschappelijke onderneming in een omgeving waarin grote investeringen en maatschappelijke belangen op het spel staan. Area ontwikkelt zich op bestuurlijk en operationeel vlak. De toezichthoudende functie moet zich in gelijke mate ontwikkelen.

Bestuur en directie 
Area is een stichting. De directeur-bestuurder is Jan van Vucht.

Governance-structuur
Area hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governancecode Woningcorporaties 2015. Op basis van deze code heeft Area het reglement van de Raad van Commissarissen beschreven inclusief de reglementen van de commissies, evenals het bestuursreglement, de meldregeling en de integriteitscode. Ook is het kwaliteitsprofiel van de Raad van Commissarissen beschreven. 

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Area. De Raad van Commissarissen van Area bestaat uit zes leden. Het rooster van aftreden komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag

  • De heer Stefan van Kessel, voorzitter en Remuneratie- en Governancecommissie
  • Mevrouw Sultan Günal-Gezer, vice voorzitter en Commissie Maatschappelijk presteren
  • De heer Pim Ketelaar, Commissie Maatschappelijk presteren
  • De heer Toine van den Broek, Remuneratie- en Governancecommissie en Auditcommissie
  • Mevrouw Miranda Noordermeer, Auditcommissie

Beloningsbeleid
De beloning aan het bestuur van Area en de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), de beloning voor medewerkers is conform de CAO Woondiensten. Het beloningsbeleid komt jaarlijks aan bod in het jaarverslag.

Visitatie
Wij zien visitatie als een belangrijk verantwoordingsinstrument. Een commissie beoordeelt samen met belanghouders het presteren van Area op vier aandachtsgebieden: Presteren naar Opgaven en Ambities, Presteren volgens Belanghebbenden, Governance en Presteren naar Vermogen. Het is voor Area een leerinstrument: de commissie geeft ook verbeterpunten mee, net zoals de belanghebbenden de ruimte krijgen om adviezen mee te geven. Zo krijgen visitatierapporten een duidelijk toekomstgerichte functie. Huurders(organisaties) hebben tijdens de visitatiegesprekken een prominente rol. Zij moeten volgens de nieuwe visitatiemethodiek altijd face-to-face spreken met de commissie.