Terugkoop Koopgarantwoning

Heb je jouw woning met Koopgarant gekocht? Area koopt de woning altijd van je terug. Je bent verplicht de woning altijd aan ons te koop aan te bieden. We hebben dit bij het sluiten van de koopovereenkomst met elkaar afgesproken. De volledige terugkoopprocedure vind je in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen, behorende bij jouw koopovereenkomst. In jouw notariële akte van erfpacht kan je deze bepalingen ook terugvinden. Namens Area wordt dit terugkoopproces begeleid door Stichting OpMaat.

Terug aanbieden aan Area
Je stuurt een terugkoopverzoek koopgarantwoning naar Area waarin je aangeeft dat je de woning wilt terugverkopen. Je dient dit formulier (beiden) te ondertekenen. Vervolgens verzorgt stichting OpMaat de terugkoopbegeleiding. Een taxateur maakt vervolgens een afspraak om de desbetreffende woning te taxeren. Deze taxatie bestaat uit twee delen. Namelijk de totale taxatie en een taxatie van verbeteringen die je hebt aangebracht in de woning. Let op, tijdens de taxatie dient u een overzicht te verstrekken van de eventuele verbouwingen/verbeteringen die u zelf hebt uitgevoerd of laten uitvoeren. Deze informatie is noodzakelijk voor een juiste berekening van de terugkoopprijs. De waardestijging van verbeteringen, die jezelf in de woning hebt aangebracht, wordt namelijk buiten de waardedeling van de woning gehouden. Na ontvangst van het taxatierapport controleert Stichting OpMaat het rapport op volledigheid. Bij onvolkomenheden nemen zij contact op met de taxateur. Als alles in orde is, maken zij een terugkoopprijsberekening. De kosten van deze taxatie zijn voor Area, tenzij je besluit alsnog de woning niet terug te verkopen of te kiezen voor een eigen taxateur.

Oneens over de terugkoopprijs
Ga je of Area niet akkoord met de getaxeerde waarde van de woning, dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling van Koopgarant. Daarbij wordt een nieuwe taxatie uitgevoerd door drie (gecertificeerde) taxateurs uit de regio. Je wijst één van deze taxateurs aan en Area doet dit ook. Daarbij mag Area niet dezelfde taxateur als de vorige keer aanwijzen. De gekozen taxateurs kiezen samen een derde collega. Gezamenlijk maken zij één nieuw taxatierapport. Dit rapport is zowel voor jou als Area bindend. De kosten van deze taxateurs delen we. Mocht je echter alsnog besluiten van de terugverkoop af te zien na deze taxatie dan zijn alle tot dan gemaakte kosten voor jouw rekening.

Overdracht
Ga je akkoord met het terugkoopaanbod? Dan stelt OpMaat de terugkoopovereenkomst op en stuurt deze, na ondertekening, naar de notaris.  Vlak voor de notariële overdracht voert Area met je een eindinspectie uit in de woning. Hierbij wordt de woning gezamenlijk geheel doorgelopen en wordt gecontroleerd of de woning in orde is en of alle gekochte zaken aanwezig zijn. Tevens worden de meterstanden gezamenlijk genoteerd.

Hoeveel tijd kost het?
De terugkoopprocedure neemt normaal gesproken drie maanden in beslag. Dus als alles zonder problemen verloopt, heb je de woning verkocht binnen drie maanden nadat je het terugkoopverzoek koopgarantwoning indiende. In onderling overleg kunnen wij deze termijn aanpassen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je beroep doet op de Geschillenregeling.

Voor vragen kan je contact opnemen met Stichting OpMaat, tel, 033-4621223 of e-mail info@opmaat.nl

Veel gevraagd over Terugkoop Koopgarantwoning

Er komt een koopgarantwoning vrij, als er meerdere gegadigde zijn hoe gaat dan de selectie?

Als Area een koopgarantwoning terugkoopt wordt eerst bekeken of wij deze woning verkopen of toevoegen aan ons bezit. Wij verkopen geen woningen meer met Koopgarant. Als wij de woning verkopen gaat de woning in de vrije verkoop. Er wordt een kijkuurtje georganiseerd. Hierbij krijgen woningzoekende van Area voorrang. Dit gebeurt op basis van de inschrijftijd. 

Kan ik mijn Koopgarantwoning aan iemand anders verkopen?

De hoofdregel bij Koopgarant is dat een woning altijd wordt teruggekocht aan Area en niet vrij op de markt verkocht kan worden. Wij zullen de koopgarantwoning gegarandeerd binnen drie maanden van je terugkopen.

Bij relatiebreuk is het overdragen van koopgarant aan je partner mogelijk. Om de woning over te dragen aan je partner heb je altijd toestemming van ons nodig. Je vraagt middels een notaris toestemming aan bij ons. Op dat moment worden twee kopers teruggebracht naar één koper en gaan de voorwaarden van koopgarant over op degene die de woning overneemt.

Ik heb een Koopgarantwoning. Hoe verloopt de terugkoopprocedure?

Je stuurt ons een bericht waarin je aangeeft dat je de woning wilt terugverkopen. Dit kan door het Formulier Terugkoopverzoek Koopgarantwoning ondertekend toe te sturen per email of post.
Een onafhankelijk taxateur zal bij terugkoop, volgens vastgelegde taxatierichtlijnen, de woning taxeren. Op basis van het taxatierapport wordt een terugkoopberekening gemaakt. 

Wanneer je akkoord bent met de terugkoopprijs, dan teken je de terugkoopovereenkomst.
Als je het niet eens bent, kun je een beroep doen op de geschillenregeling.

Nadat de terugkoopovereenkomst is ondertekend, wordt deze naar de notaris verstuurd. De notaris verzorgt de notariële overdracht.

Is de taxatiewaarde inclusief de waarde van de grond, omdat deze in erfpacht werd uitgegeven?

Ja, de taxatiewaarde is inclusief de waarde van de grond. Dat de grond in erfpacht wordt uitgegeven heeft geen invloed op de waarde van de grond of de waarde van de woning.

Mijn woning is getaxeerd en ik ben het niet eens met de waarde. Kan ik bezwaar maken?

Je maakt dit kenbaar aan stichting OpMaat die de terugkoop begeleidt. Je kunt dan gebruik maken van de geschillenregeling.
Bij de geschillenregeling wijs je als verkoper een taxateur aan, Area wijst een taxateur aan, en deze twee taxateurs wijzen gezamenlijk een derde taxateur aan. Deze drie taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van je woning vast en dit wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door Area en jij als verkoper.

Hoe wordt de terugkoopprijs bepaald bij Koopgarant?

Op het moment van verkoop aan Area moet je ook met ons de korting en een deel van de waardeverandering afrekenen.
Je deelt de waardeverandering volgens een bij verkoop bepaald percentage. Dit percentage kun je terugvinden in de koopovereenkomst die je hebt getekend bij aankoop van de woning. Om de terugkoopprijs van de koopgarantwoning te kunnen bepalen, wordt de waarde van de woning vastgesteld door onafhankelijke taxateur. De taxateur zal door jouw aangebrachte veranderingen, zoals bij voorbeeld een luxe keuken of badkamer, apart taxeren. De waarde hiervan telt niet mee in de verrekening van de waardeverandering.
Houdt er wel rekening mee dat de waarde vaak lager is dan wat de veranderingen gekost hebben.

Op basis van het taxatierapport en de percentages uit de koopovereenkomst maken wij de terugkoopprijsberekening. 

Onze relatie is verbroken en wij gaan uit elkaar, maar hebben samen een Koopgarantwoning. Wat moeten wij doen?

Jullie kunnen samen de woning terugverkopen aan Area.

Het is ook mogelijk dat een van de twee kopers de woning overneemt en in de woning blijft wonen. De andere koper wordt dan uitgekocht. Je dient hiervoor wel toestemming te vragen middels een notaris aan Area. Deze kijkt na of er geen belemmeringen zijn. Op dat moment worden twee kopers teruggebracht naar één koper en gaan de voorwaarden van koopgarant over op de koper die de woning overneemt van de andere koper. In deze situatie is Area geen partij, omdat de koopgarantverplichtingen overgaan op een van de kopers en de terugkoopverplichting blijft bestaan. 

Ik wil mijn Koopgarantwoning aanpassen of verbouwen, mag dit?

Je mag je Koopgarantwoning aanpassen of verbouwen.

Let wel op: als je hiervoor je hypotheek moet verhogen, dan mag het totale hypotheekbedrag de hypothecaire inschrijving die in de notariële akte staat niet overschrijden. Als dit wel het geval is, dan moet je contact opnemen met Area om hiervoor toestemming te vragen.

De hypothecaire inschrijving is 122% van de uitgifteprijs. De uitgifteprijs is de taxatiewaarde minus de verleende korting.

Moet ik de korting terugbetalen van mijn Koopgarantwoning?

Op het moment van verkoop aan Area moet je ook met ons de korting en een deel van de waardeverandering afrekenen. Je deelt de waardeverandering met ons volgens een bij verkoop bepaald percentage. Dit percentage vind je terug in de koopovereenkomst die je getekend hebt bij aankoop van de woning.

Hoelang is het taxatierapport van mijn woning geldig?

Het taxatierapport is zes maanden geldig. Een koopakte moet getekend zijn binnen de zes maanden na de datum van het taxatierapport. 

Bij Koopgarant wordt bij verkoop de winst of een eventueel verlies met Area gedeeld. Hoe gaat dat precies in z'n werk?

Wij maken een prijsberekening voor de terugkoop. De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie door een onafhankelijke taxateur. Deze taxatie bestaat uit twee delen. Namelijk de totale taxatie en een taxatie van verbeteringen die je hebt aangebracht in de woning. Area deelt niet mee in de waardestijging van verbeteringen, die jezelf in de woning hebt aangebracht. Deze wordt buiten de waardedeling van de woning gehouden. De marktwaarde bij aankoop vormt de basis. Het waarde-effect wordt gedeeld conform de afspraken die je hebt gemaakt bij de koop van je woning. Dit kan voor iedereen een ander percentage zijn. Je vindt de percentages terug in je koopovereenkomst. Je ontvangt de terugkoopprijsberekening samen met het taxatierapport en de terugkoopovereenkomst.

Ik heb een koopgarant woning. Wat is mijn energielabel?

Je kunt checken wat het energielabel is op www.zoekuwenergielabel.nl.

Kan ik een woning kopen met Koopgarant?

Nee, wij zijn gestopt met de verkoop van woningen met Koopgarant. 

Hoeveel tijd kost de terugkoopprocedure?

De terugkoopprocedure neemt normaal gesproken drie maanden in beslag. Dus als alles zonder problemen verloopt, heb je de woning verkocht binnen drie maanden nadat je de ondertekende brief voor terugkoop verstuurde.

Ik heb een Koopgarant woning. Kan ik dit ook afkopen?

Afkopen van KoopGarant
Area biedt voor een gedeelte van haar KoopGarant portefeuille de mogelijkheid KoopGarant af te kopen. Je kunt bij Area navragen of jouw woning daarvoor in aanmerking komt. 
Als jouw woning hiervoor in aanmerking komt heb je de mogelijkheid om het volledig eigendom van je woning te verwerven. Je koopt dan als het ware KoopGarant af. De Erfpacht- en KoopGarantbepalingen worden dan formeel beëindigd.

Procedure/Vergoeding
Een dergelijke “beëindiging” van KoopGarant is geen standaardprocedure. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer beide partijen er mee instemmen. Je kunt het voorleggen aan Area, maar deze hoeft er niet aan mee te werken.

Eerst zal de waarde van jouw woning moeten worden vastgesteld, net als bij terugkoop. Een taxateur stelt de huidige marktwaarde vast, inclusief- en exclusief de zelf aangebrachte verbeteringen. Beide marktwaardes worden vastgelegd in een taxatierapport.
De prijs die moet worden bijbetaald om het bloot eigendom te verkrijgen (en dus volledig eigenaar te worden), is de destijds verkregen koperskorting plus of min het aandeel van Area in de waardeontwikkeling.
Nadat je alles hebt afgerekend, is de woning helemaal van jou.

Hier vind je het formulier afkoop koopgarant. Na ondertekening van het formulier kun je deze per email versturen naar info@areawonen.nl.